Diamond Squaring Wheel

  • Diamond Squaring Wheel(segment)

    Diamond Squaring Wheel (ផ្នែក)

    Diamond Squaring Wheel ត្រូវបានប្រើជាចម្បងក្នុងការកែប្រែភាពបញ្ឈរនៃក្បឿងសេរ៉ាមិច និងគែមថ្ម ដើម្បីសម្រេចបាននូវឥទ្ធិពលនៃទំហំដែលបានកំណត់។ផលិតផលនេះមានលក្ខណៈនៃភាពមុតស្រួចខ្ពស់ អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងសំលេងរំខានទាប ភាពទៀងត្រង់ល្អ និងទំហំច្បាស់លាស់នៃគែមក្រឡាក្បឿងដែលបានដំណើរការដោយមិនមានការបំបែក និងច្រេះ។ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិតយ៉ាងតឹងរឹង និងគុណភាពមានស្ថេរភាព។រូបមន្ត និង​ទំហំ​ផ្សេង​គ្នា​ក៏​អាច​រក​បាន​តាម​តម្រូវ​ការ។

  • Diamond Squaring Wheel(continous)

    Diamond Squaring Wheel (បន្ត)

    Diamond Squaring Wheel ត្រូវបានប្រើជាចម្បងក្នុងការកែប្រែភាពបញ្ឈរនៃក្បឿងសេរ៉ាមិច និងគែមថ្ម ដើម្បីសម្រេចបាននូវឥទ្ធិពលនៃទំហំដែលបានកំណត់។ផលិតផលនេះមានលក្ខណៈនៃភាពមុតស្រួចខ្ពស់ អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងសំលេងរំខានទាប ភាពទៀងត្រង់ល្អ និងទំហំច្បាស់លាស់នៃគែមក្រឡាក្បឿងដែលបានដំណើរការដោយមិនមានការបំបែក និងច្រេះ។ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិតយ៉ាងតឹងរឹង និងគុណភាពមានស្ថេរភាព។រូបមន្ត និង​ទំហំ​ផ្សេង​គ្នា​ក៏​អាច​រក​បាន​តាម​តម្រូវ​ការ។